Verejné prístavy, a.s.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Verejné prístavy, a.s.

(Public Ports, a joint-stock company) was established on 21 January 2008 on the basis of Act No. 500/2007 Coll. amending Act No. 338/2000 Coll. on Inland Navigation. The company’s founder is the Slovak Republic as represented by the Minister of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Bratislava

Komárno

Štúrovo

Office Bratislava

Prioritou spoločnosti Verejné prístavy, a.s. je modernizácia prístavu

Dlhodobou výzvou a víziou spoločnosti ostáva aj v roku 2018 obnovenie postavenia verejných prístavov SR v rámci národnej ekonomiky, aj v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej, ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu.

 

Verejné prístavy sú po novom kontrolované aj z vody

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. si v tomto roku pripomína  desiate výročie svojho založenia. Za doterajšie obdobie však nedisponovala vodnou výbavou pre kontrolné činnosti vo vymedzených územiach verejných prístavov, za ktoré je zodpovedná a ktoré má v správe od Slovenskej republiky. Pre zvýšenie kontroly spravovaných území a riadny výber prístavných poplatkov tak bolo nevyhnutné zabezpečiť inšpekciu z vody s pomocou plavidla. Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. predstavuje verejnosti novinku – kontrolnú pracovnú loď Merry Fisher 795.

 

Zimovanie plavidiel v prístave Bratislava 2017/2018.

Vážený obchodný partner,
prevádzkovateľ prístavov Slovenskej republiky, Verejné prístavy, a.s., Vás vzhľadom na blížiace
sa zimné obdobie 2017/2018 (15.12.2017 - 15.03.2018) pozýva na pracovné stretnutie za účelom
zabezpečenia zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností.

Miesto pracovného stretnutia: Zasadacia miestnosť VP, a.s., Administratívna budova Pálenisko - 4.
poschodie, kancelária č. 422 na ulici Prístavná 10, Bratislava.
Termín pracovného stretnutia: 22.11.2017 o 10:00 hodine.

Zimovanie plavidiel v prístave Komárno 2017/2018.

Vážený obchodný partner,
prevádzkovateľ verejných prístavov Slovenskej republiky, spoločnosť Verejné prístavy, a.s., Vás
vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie 2017/2018 (15.12.2017 - 15.03.2018) pozýva na pracovné
stretnutie za účelom zabezpečenia zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností.

Miesto pracovného stretnutia: zasadacia miestnosť SPaP, Elektrárenská 1, Komárno.
Termín pracovného stretnutia: 21.11.2017 o 11:00 hodine.