Verejné prístavy, a.s.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Verejné prístavy, a.s.

(Public Ports, a joint-stock company) was established on 21 January 2008 on the basis of Act No. 500/2007 Coll. amending Act No. 338/2000 Coll. on Inland Navigation. The company’s founder is the Slovak Republic as represented by the Minister of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Bratislava

Komárno

Štúrovo

Office Bratislava

Reakcia spoločnosti Verejné prístavy, a.s. na publikované informácie v súvislosti s uzavretím zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o.

V médiách sa v posledných dňoch objavili informácie o obchodnej verejnej súťaži spoločnosti Verejné prístavy, a.s., ktorej výsledkom bolo uzavretie rámcovej zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o. Vzhľadom ku skutočnosti, že súčasťou týchto informácií boli tiež nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť do dobrej povesti našej spoločnosti, spoločnosť Verejné prístavy, a.s. považuje za nevyhnutné uviesť tieto informácie na pravú mieru.

Projekt „Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava“ bol úspešne ukončený

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. úspešne ukončila projekt „Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava“. Jeho hlavným cieľom bolo vypracovať Bezpečnostný projekt a Havarijný plán prístavu Bratislava v nasledovnom rozsahu.

Projekt Strategický plán rozvoja a štúdia realizovateľnosti prístavu Komárno bol predstavený

Verejné prístavy, a.s. v uplynulých dňoch informovali o možnostiach, ktoré prináša projekt Strategický plán rozvoja a štúdia realizovateľnosti prístavu Komárno, podporeného zo zdrojov Európskej komisie prostredníctvom nástroja CEF.

II. Fórum Dunajského fondu.

Milí priatelia rieky Dunaj, Dávame vám do pozornosti akciu II. Fórum Dunajského fondu. Jeho aktuálny ročník bude prezentovať úspešné projekty na rieke a hľadať spôsoby, ako realizovať ďalšie kvalitné nápady v prospech verejných priestranstiev a infraštruktúry okolo rieky. Fórum sa uskutoční už vo štvrtok 22. septembra v Divadle Aréna o 16:30. Možnosť registrácie je stále otvorená, všetky informácie nájdete v tlačovej správe:

Pracovné stretnutie za účelom zimovania plavidiel prístav Komárno

Vážení obchodní partneri spol. Verejné prístavy, a.s. Vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie 2016/2017 vás pozývame na pracovné stretnutie za účelom zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností v prístave KOMÁRNO. Pozvánku s ďalšími podrobnosťami nájdete v pozvánke