Verejné prístavy, a.s.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená dňa 21. 1. 2008 na základe zákona č. 500/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe. Zakladateľom spoločnosti je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Verejné prístavy, a.s.

(Public Ports, a joint-stock company) was established on 21 January 2008 on the basis of Act No. 500/2007 Coll. amending Act No. 338/2000 Coll. on Inland Navigation. The company’s founder is the Slovak Republic as represented by the Minister of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Bratislava

Komárno

Štúrovo

Office Bratislava

Zimovanie plavidiel v prístave Bratislava 2017/2018.

Vážený obchodný partner,
prevádzkovateľ prístavov Slovenskej republiky, Verejné prístavy, a.s., Vás vzhľadom na blížiace
sa zimné obdobie 2017/2018 (15.12.2017 - 15.03.2018) pozýva na pracovné stretnutie za účelom
zabezpečenia zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností.

Miesto pracovného stretnutia: Zasadacia miestnosť VP, a.s., Administratívna budova Pálenisko - 4.
poschodie, kancelária č. 422 na ulici Prístavná 10, Bratislava.
Termín pracovného stretnutia: 22.11.2017 o 10:00 hodine.

Zimovanie plavidiel v prístave Komárno 2017/2018.

Vážený obchodný partner,
prevádzkovateľ verejných prístavov Slovenskej republiky, spoločnosť Verejné prístavy, a.s., Vás
vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie 2017/2018 (15.12.2017 - 15.03.2018) pozýva na pracovné
stretnutie za účelom zabezpečenia zimovania plavidiel a s tým súvisiacich činností.

Miesto pracovného stretnutia: zasadacia miestnosť SPaP, Elektrárenská 1, Komárno.
Termín pracovného stretnutia: 21.11.2017 o 11:00 hodine.

Reakcia spoločnosti Verejné prístavy, a.s. na publikované informácie v súvislosti s uzavretím zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o.

V médiách sa v posledných dňoch objavili informácie o obchodnej verejnej súťaži spoločnosti Verejné prístavy, a.s., ktorej výsledkom bolo uzavretie rámcovej zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o. Vzhľadom ku skutočnosti, že súčasťou týchto informácií boli tiež nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť do dobrej povesti našej spoločnosti, spoločnosť Verejné prístavy, a.s. považuje za nevyhnutné uviesť tieto informácie na pravú mieru.

Projekt „Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava“ bol úspešne ukončený

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. úspešne ukončila projekt „Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava“. Jeho hlavným cieľom bolo vypracovať Bezpečnostný projekt a Havarijný plán prístavu Bratislava v nasledovnom rozsahu.

Projekt Strategický plán rozvoja a štúdia realizovateľnosti prístavu Komárno bol predstavený

Verejné prístavy, a.s. v uplynulých dňoch informovali o možnostiach, ktoré prináša projekt Strategický plán rozvoja a štúdia realizovateľnosti prístavu Komárno, podporeného zo zdrojov Európskej komisie prostredníctvom nástroja CEF.