Danube Ports Network – DAPhNE

Dňa 23. októbra 2015 vyhlásil Interreg Nadnárodný Program Dunaj výzvu na predkladanie žiadostí o grant. Projekt DAPhNE bol v tejto výzve úspešný a spoločnosť Verejné prístavy, a.s. sa zapojila do jeho realizácie ako jeden z projektových partnerov. Celková výška rozpočtu projektu je 2.985.406,15 EUR, z čoho sú pre spoločnosť Verejné prístavy, a.s. alokované finančné prostriedky vo výške 188.255,00 EUR. Realizácia projektu prebieha od 1. januára 2017 s plánovaným ukončením 30. júna 2019.

 

Vízia projektu

Projekt vytvorí pre prístavy v Dunajskom regióne dobre spravovanú permanentnú platformu partnerov zameranú na spoluprácu na témach spoločného záujmu v oblasti prístavnej legislatívy, prístavnej administratívy, ako aj riadenia a rozvoja prístavov. Platforma umožní trvalé a dlhodobé výmeny informácií a bude riešiť najnaliehavejšie nedostatky prostredníctvom pokynov, odporúčaní a konkrétnych pilotných aktivít založených na osvedčených postupoch.

 

Ciele projektu

Lepšia koordinácia a nadnárodná integrácia dosiahnutá prostredníctvom pilotných aktivít a spoločných nástrojov vyvinutých súkromnými a verejnými členmi platformy bude viesť k spoločným riešeniam pri revízii a harmonizácii právnych predpisov, správe a riadení prístavov v celom Dunajskom regióne. Spolupráca posilní inštitucionálne kapacity Dunajských prístavov ako kľúčových aktérov pre udržateľnú dopravu a hospodársky rast. Zároveň posilní ich ekonomickú a environmentálnu výkonnosť. Cieľom je prostredníctvom systematickej spolupráce vytvoriť spoločnú stratégiu rozvoja a harmonizovať nástroje vrátane schém štátnej pomoci pre stimulovanie verejných a súkromných investícií v prístavoch.

 

Pracovné balíky projektu

  • Legislatíva prístavov & financovanie
  • Správa prístavu & riadenie
  • Rozvoj prístavu
  • Stratégia rozvoja Dunajského prístavu a vytvorenie siete

 

Očakávané výstupy projektu

Hlavným očakávaným výstupom projektu je zriadenie platformy Dunajských prístavov zahrňujúcej približne 120 dobrovoľných členov, ktorí budú reprezentovať celú Dunajskú komunitu. Členovia budú mať prístup k výstupom a výsledkom projektu a platforma bude slúžiť ako základňa pre budúce inovatívne projekty zamerané na výmenu skúseností a zvyšovanie kapacít.

Úloha spoločnosti Verejné prístavy, a.s.

Hlavnou úlohou spoločnosti Verejné prístavy, a.s. je spolupracovať na vytvorení jednotlivých dokumentov a participovať na vzniku testovacej verzie komunikačného systému. Okrem iného sa spoločnosť zapojí aj do nasledujúcich aktivít:

  • Vypracovanie správy o stave národnej legislatívy z oblasti činnosti verejných prístavov
  • Vypracovanie správy o schéme štátnej pomoci
  • Spracovanie analýzy o možnostiach financovania rozvoja prístavov z verejných zdrojov a prostredníctvom PPP
  • Podieľanie sa na vytvorení správy o stave rozvoja prístavov

 

Viac na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne

 

Danube Ports Network – DAPhNE