O nás

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vykonáva nasledujúce činnosti:

•zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,

•zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,

•prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,

•vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,

•vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. je v súlade s § 5, bod (14) a s § 6 zákona o vnútrozemskej plavbe poverená výberom úhrad za používanie verejných prístavov. Výšku úhrad určuje a vyberá na základe sadzobníka schváleného ministerstvom.