Projekt Strategický plán rozvoja a štúdia realizovateľnosti prístavu Komárno bol predstavený

Strategia

Verejné prístavy, a.s. v uplynulých dňoch informovali o možnostiach, ktoré prináša projekt Strategický plán rozvoja a štúdia realizovateľnosti prístavu Komárno, podporeného zo zdrojov Európskej komisie prostredníctvom nástroja CEF.

Projekt Strategický plán rozvoja a štúdia realizovateľnosti prístavu Komárno sme prezentovali na stretnutí pracovnej skupiny Koridoru  Rýn-Dunaj v Bruseli s medzinárodnou účasťou, ako aj na úvodnom stretnutí k projektu modernizácie plavebných komôr Gabčíkova v Bratislave. Projekt bol predstavený pred slovenským odborným publikom ako aj účastníkmi z INEA.

Projekt rozvoja prístavu Komárno je financovaný z prostriedkov príspevku Nástroja na prepájanie Európy (CEF).  Prijímateľom grantu z nástroja CEF je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Implementačným orgánom v projekte rozvoja prístavu Komárno je Verejné prístavy, a.s.