Projekt „Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava“ bol úspešne ukončený

OPIIaMDV KF1

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. úspešne ukončila projekt „Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava“. Jeho hlavným cieľom bolo vypracovať Bezpečnostný projekt a Havarijný plán prístavu Bratislava v nasledovnom rozsahu:

 

Bezpečnostný projekt

Úlohou bezpečnostného projektu bol návrh riešenia bezpečnostných opatrení v území verejného prístavu Bratislava  a to v súlade s návrhom unifikovaných bezpečnostných opatrení v ďalších verejných prístavoch na rieke Dunaj. Na tento bezpečnostný projekt nadväzoval Havarijný plán.

 

Havarijný plán

Obsah Havarijného plánu tvorí ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie s delením na všeobecnú, pohotovostnú a operatívnu časť.

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol 1. máj 2016, ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, čiže koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity, alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas, bol 30. november 2016. Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. tieto realizácie ukončila v riadnom termíne.

Merateľný ukazovateľ projektu je počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ    v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu

 

Projekt „Bezpečnostný projekt a Havarijný plán verejného prístavu Bratislava“ bol realizovaný z prostriedkov operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný bol z Kohézneho fondu so špecifickým cieľom Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.