Legislatíva

Obchodná spoločnosť Verejné prístavy, a.s. bola založená štátom na základe zákona č. 500/2007 Z.z., ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o vnútrozemskej plavbe“). Zákon o vnútrozemskej plavbe zároveň stanovuje základný legislatívny rámec pre činnosť spoločnosti Verejné prístavy, a.s.

Popri zákone o vnútrozemskej plavbe je legislatívna úprava vzťahujúca sa na činnosť spoločnosti Verejné prístavy, a.s. a súvisiace právne vzťahy obsiahnutá aj v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, najmä:

  • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
  • vyhláška MDPT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest,
  • vyhláška MDPT SR č. 59/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla,
  • vyhláška MDPT SR č. 123/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave,
  • vyhláška MDPT SR č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách,
  • vyhláška MDPT SR č. 12/2005 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena, posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla,
  • vyhláška MDVRR SR č. 80/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o školení a skúške bezpečnostného poradcu a odborníka na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách a o činnosti skúšobných komisií.