Spoločensky zodpovedné podnikanie

SME SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s. vo svojich podnikateľských aktivitách presadzuje koncepciu spoločensky zodpovedného podnikania. Má záujem nielen na vlastnom udržateľnom ekonomickom raste, ale aj na trvalo udržateľnom rozvoji územia, ktoré spravuje a rozvoji všetkých partnerov v prostredí vodnej dopravy. Zámerom spoločnosti je okrem dosahovania zisku integrovať do svojich aktivít verejný záujem, súvisiaci s rozvojom prekladných a skladovacích kapacít v území verejných prístavov. Pripravená stratégia spoločnosti zahŕňa projekty, ktoré skvalitnia územie verejných prístavov pre obchodných partnerov, aj širokú verejnosť. Nad rámec všeobecne určených povinností prijala dobrovoľne záväzky v oblasti: ­

zodpovednej firemnej správy a podnikateľskej etiky, ­

transparentnosti a proti korupčného správania, ­

otvorenej firemnej komunikácie, ­

ochrany životného prostredia.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. sa snaží minimalizovať negatívne, a naopak maximalizovať pozitívne dôsledky svojich podnikateľských aktivít a manažérskych rozhodnutí voči všetkým zainteresovaným subjektom – zamestnancom, akcionárovi MDVaRR SR, štátnym orgánom, partnerom zo súkromného a neziskového sektora, miestnym komunitám a širokej verejnosti.

 

EKONOMICKÝ PILIER

V ekonomickej oblasti sa snažíme o efektívne hospodárenie a ziskovosť. Orientujeme sa na dlhodobé ciele a optimálne ekonomické ukazovatele, aby sme dosiahli dlhodobú udržateľnosť a rozvoj. Naše podnikateľské aktivity majú etický rozmer, ktorý deklarujeme a reálne uplatňujeme na základe prijatého etického kódexu spoločnosti. Management a zamestnanci ctia hodnoty férovosti, transparentnosti, sociálnej a enviromentálnej zodpovednosti, na základe ktorých konajú pri výkone svojich pracovných povinností, aj v súkromnom živote. Sme si vedomí toho, že pozitívny príklad je najlepším nástrojom k tomu, ako dosiahnuť rešpekt a dôveru. Šírenie pozitívnych príkladov je prínosom nielen pre firmu, ale aj pre celú spoločnosť. Základným princípom spolupráce je konštruktívny dialóg, ktorý vedie k uzatvoreniu vzájomne výhodných riešení. Záleží nám na posilňovaní vzájomnej dôvery, motivácie, dlhodobých partnerstiev v každej riešenej situácii. Budujeme si imidž solídneho a dôveryhodného partnera.

 

SOCIÁLNY PILIER

Chceme aktívne prispievať ku kvalite života našich zamestnancov a byť užitoční pre lokálne komunity. V prvom rade chceme vytvárať motivujúce podmienky pre našich zamestnancom, pretože ich považujeme za najcennejší zdroj, ktorý aktivizuje ostatné materiálne, technické, finančné a informačné zdroje spoločnosti. Pozornosť venujeme aj problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Snažíme sa vytvárať podmienky pre vyváženosť pracovného a osobného života našich zamestnancov. V oblasti riadenia ľudských zdrojov sa zameriavame na optimalizáciu zloženia ľudských zdrojov, transparentné výberové konania, permanentné vzdelávanie zamestnancov a motivujúce odmeňovanie. Základom nášho leadershipu je otvorená komunikácia a pozitívny príklad, odmietanie akejkoľvek diskriminácie a presadzovanie rovnosti príležitostí. Chceme byť užitoční a empatickí aj voči externým zainteresovaným subjektom, ktorí pomoc potrebujú.

 

ENVIRONMENTÁLNY PILIER

Ekologické správanie úzko súvisí s poslaním našej spoločnosti, ktorá sa usiluje o rozvoj vodnej dopravy ako jedného z najekologickejších druhov dopravy. Snažíme sa o odstraňovanie starých environmentálnych záťaží a znižovanie negatívnych dopadov našich podnikateľských aktivít na životné prostredie. Naše kľúčové podnikateľské aktivity sú orientované na vytváranie podmienok pre rozvoj vodnej nákladnej a osobnej dopravy. V rámci pripravovaných projektov uvažujeme s revitalizáciou územia verejných prístavov a ochranou životného prostredia v spravovanom území. Za dôležitý aspekt naplnenia našej environmentálnej zodpovednosti považujeme vytváranie partnerstiev s miestnou samosprávou a neziskovými organizáciami, ktoré majú spoločný záujem na skvalitnení životného prostredia na rieke Dunaj.